عمل بینی

جراح بینی چه ویژگی هایی دارد و جراح خوب بینی کیست؟ عمل بینی: امروزه جراحی بینی یکی از مهم ترین و سخت ترین و با ضرافت ترین عمل های جهان می باشد،پس باید در انتخاب جراح زیبایی بسیار دقت کرد.کسانی که می خواهند عمل جراحی بینی انجام دهند باید در انتخاب جراح خوب بینی خویش حساسیت به خرج […]

Otoplasty

OTOPLASTY Otoplasty, also known as cosmetic ear surgery, is a procedure to change the shape, size, or position of the ears. Otoplasty can make a more natural appearance while bringing balance and proportion to the ears and face. Correction of even minor deformities can have profound benefits to appearance and self-esteem. If your ear or […]